ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte, înființate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

 Examinând referatul de aprobare nr.1.600/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.292 și nr.839/2023 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.600/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, Avizul consultativ nr.23/2022 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bozieni, conform anexei  nr.1.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.2.

Art.3: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de Zi Dragomirești din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.3.

Art.4: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată 1 din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.4.

Art.5: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată 2 din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.5.

Art.6: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată 3 din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.6.

Art.7: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată 4 din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.7.

Art.8: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată 5 din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.8.

Art.9: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată 6 din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.9.

Art.10: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată 7 din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești, conform anexei  nr.10.

Art.11: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oșlobeni, conform anexei  nr.11.

Art.12: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni, conform anexei  nr.12.

Art.13: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Barbara”, conform anexei  nr.13.

Art.14: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Augustinum”, conform anexei  nr.14.

Art.15: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Orele Astrale”, conform anexei  nr.15.

Art.16: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Haas”, conform anexei  nr.16.

Art.17: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ecumenica”, conform anexei  nr.17.

Art.18: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Bavaria”, conform anexei  nr.18.

Art.19: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de Zi Tazlău, conform anexei  nr.19.

Art.20: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tazlău, conform anexei  nr.20.

Art.21: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tazlău, conform anexei  nr.21.

Art.22: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni, conform anexei  nr.22.

Art.23: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Colibri”, conform anexei  nr.23.

Art.24: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Teodora”, conform anexei  nr.24.

Art.25: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Maria”, conform anexei  nr.25.

Art.26: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ștefan”, conform anexei  nr.26.

Art.27: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman, conform anexei  nr.27.

Art.28: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Nectarie” din componența Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman, conform anexei  nr.28.

Art.29: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Spiridon”, din componența Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman, conform anexei  nr.29.

Art.30: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trifești, din componența Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman, conform anexei nr.30.

Art.31: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Târgu Neamț, conform anexei nr.31.

Art.32: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman, conform anexei nr.32.

Art.33: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de Zi pentru Evaluare Inițială și de Recuperare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Complexului de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman, conform anexei nr.33.

Art.34: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: Echipa Mobilă din cadrul Complexului de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman, conform anexei nr.34.

Art.35: (1) Anexele nr.1-34 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării, dată de la care se abrogă orice altă prevedere anterioară contrară.

(3) Direcția generală juridică și relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.36: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 51 din 23.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                    Abțineri  0

   Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1