ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

   CONSILIUL  JUDEŢEAN

       

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.081/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.11.083/2023 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și, respectiv, nr.11.186/2023 al Direcţiei generale buget-finanțe, Informarea nr.12.515/OI/2023 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(3) lit. f, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:   

 

Art.I: Se aprobă modificarea devizului general al obiectivului de investiții Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, prin majorarea acestuia cu suma de 577.765,07 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.86/2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, după cum urmează:   

a) Art.1 se modifică urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza PT) aferentă proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, cu o valoare estimată de 3.144.499,44 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 2.277.894,22 lei (inclusiv TVA), și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”.

b) art.3 se modifică urmând a avea conținutul:

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, în cuantum de 3.144.499,44 lei, inclusiv TVA.”.

c) Art.4 se modifică urmând a avea conținutul:

Art.4: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale acestuia, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.838.068,03 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț.”.

   d) Se modifică lit.„a”- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj(C+M), în conformitate cu devizul general, din anexa nr.2 – Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, după cum urmează:

„a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj(C+M), în conformitate cu devizul general

Scenariul I – optim (recomandat)

Valoarea totală a obiectivului de investiții cu TVA = 3.144.499,44 lei

din care construcții-montaj(C+M) cu TVA = 2.277.894,22 lei

Valoarea totală a obiectivului de investiții fără TVA = 2.646.156,82 lei

din care construcții-montaj(C+M) fără TVA = 1.914.196,82 lei.”.

Art.III: În mod corespunzător, se modifică documentația tehnico-economică (DALI) aferentă proiectului – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.86/2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ”, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.V: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 101 din 28.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 101.PDF