ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Convenției de asociere cu privire la închiderea serviciului de protecție de tip rezidențial din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale

 „Ion Creangă” Piatra-Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 lit.„e” și ale art.126 alin.(4) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.112 alin.(3) lit.„q” din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2022 privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2031 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei

Examinând referatul de aprobare nr.13.928/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.21.272/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.13.928/2023 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, adresa nr.435/2022 a Fundației Hope and Homes for Children România, avizul consultativ nr.4/2023 al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„b”, alin.(7) lit.”a” şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Fundația Hope and Homes for Children România, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv închiderea serviciului de protecție de tip rezidențial din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale „Ion Creangă” Piatra-Neamț, potrivit Convenției de asociere prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:  Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                      

Nr. 126 din 30.05.2023

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind

majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                      Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 126.PDF