ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local;

Examinând referatul de aprobare nr.16.428/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.16.428/2023 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.17.321/2023 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„m”, alin.(7), lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă proiectului de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”, cu o valoare estimată de 62.639.595,09 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 4.350.410,17 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), componenta Achiziție autobuze ecologice și stații de încărcare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, în cuantum de 69.229.859,72 lei, inclusiv TVA, din care 57.828.521,72 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuieli eligibile și 11.401.337,99 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuieli neeligibile.

(2) În mod corespunzător, se aprobă modificarea alin.(1) al art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:   

Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, în cuantum de 69.229.859,72 lei inclusiv TVA, din care:

– cheltuieli eligibile: 57.828.521,72 lei, inclusiv TVA, din care 6.590.264,63 lei, inclusiv TVA, reprezintă valoarea aferentă celor 45 de stații de reîncărcare alocate în mod automat de către MDLPA (componenta C10-I 1.3) prin contractul de finanțare;

cheltuieli neeligibile: 11.401.337,99 lei inclusiv TVA.”.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 154 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                         Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                           Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                               Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 154.PDF