ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

      CONSILIUL  JUDEŢEAN   

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții

de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 21.374/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 21.374/2023 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Proiect al sistemului electronic de securitate” la Complexul de Servicii Rezidențiale pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Piatra-Neamț din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:  Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Răducu-Adrian PĂDURARU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 191 din  05.09.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                   Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                     Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 191.PDF