ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

                                                              

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizelor generale actualizate și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.144/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr.37.722/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 24.144/2023 al Direcţiei investiții, proiecte și infrastructură județeană și nr.24.940/2023 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean Casa de tip familial „Soarele” Roman, cu o valoare estimată de 2.424.303,16 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.795.171,10 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean Casa de tip familial „Luna” Roman, cu o valoare estimată de 2.489.847,62 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.860.115,23 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: În mod corespunzător, se modifică art.2 și art.3, precum și anexele nr.2, 2a și nr.3, 3a ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.122/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate”.

Art.4: Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.122/2022, acesta urmând a avea conținutul:

Art.4: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” în cuantum de 7.300.553,41 lei (inclusiv TVA).

(2) Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cofinanțarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” în cuantum total de 2.734.190,63 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie la cheltuielile eligibile în sumă de 93.191,08 lei (inclusiv TVA) și cheltuieli neeligibile în sumă de 2.640.999,55 lei (inclusiv TVA).”.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 213 din 04.10.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 213.PDF