ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „INSERT – Implementăm economia socială în mediul RURAL” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.29.234/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării Societății Comerciale Euzone Consultancy Network S.R.L. nr.88/2023;

Văzând raportul de specialitate nr.29.234/2023 al Direcției management și proiecte sociale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(5) lit. „b”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în proiectul „INSERT – Implementăm economia socială în mediul RURAL”, ca Membru 2/ Partener 2, în parteneriat cu Societatea Comercială Euzone Consultancy Network S.R.L. – lider parteneriat/Solicitant și Asociația Telefonul Copilului- Membru1/Partener1, proiect ce are ca obiectiv îmbunătățirea  accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale.

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat ce urmează a fi încheiat cu partenerii prevăzuți la alin.(1), în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „INSERT – Implementăm economia socială în mediul RURAL”, în sumă de 14.619.996,30 lei, cu un buget aferent partenerului 2 – Județul Neamț de 4.824.599,76 lei, din care contribuție proprie a acestuia în valoare de 17.768,92 lei.

(2) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a tuturor cheltuielilor neeligibile care pot interveni în derularea proiectului prevăzut la art.1, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.3: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art.1 și documentele necesare contractării și implementării proiectului, precum și orice modificare a Acordului de parteneriat care nu presupune modificarea cofinanțării, a cheltuielilor neeligibile sau a valorii totale a bugetului ce îi revine Județului Neamț.

Art.4: Se împuternicește managerul proiectului, nominalizat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț, să semneze documentele necesare pentru implementarea proiectului, ca reprezentant al partenerului 2-Județul Neamț.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de management și proiecte sociale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 239 din 09.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 239.PDF