ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

             

HOTĂRÂRE

 

      privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.29.876/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.29.876/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (3) lit. f”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Scări exterioare pentru evacuare în situații de urgență la locuințele sociale Tazlău” la Complexul Rezidențial de Servicii Sociale „Barbara Stamm” Păstrăveni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 280, km 33+140 – 35+178, județul Neamț”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU  

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 248 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                               Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1