ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, astfel cum a fost aceasta modificată prin Hotărârea de Guvern nr.1116/16.11.2023;

Examinând referatul de aprobare nr.30.504/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.30.504/2023 al Direcţiei investiții, proiecte și infrastructură județeană și nr.30.715/2023 al Direcției generale buget-finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(3) lit. f, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, în valoare totală de 142.674.946,96 lei, inclusiv TVA, din care construcții-montaj 135.015.080,03 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă devizul general actualizat pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, conform anexelor 3, 3a-3g, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiesc anexele nr.3, 3a-3h la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.31/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț.

Art.4: Se aprobă contribuția de la bugetul local al Județului Neamț la realizarea Proiectului integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, în sumă de 2.674.946,96 lei, inclusiv TVA.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.31/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 253 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 253.PDF