ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, astfel cum a fost aceasta modificată prin Hotărârea de Guvern nr.1116/16.11.2023;

Examinând referatul de aprobare nr.31.150/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.31.150/2023 al Direcţiei investiții, proiecte și infrastructură județeană și nr.31.217/2023 al Direcției generale buget finanțe, adresa nr.1270/2023 a Societății Comerciale Atlas Consulting & Proiect S.R.L., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„b” și „c”, alin.(3) lit. f, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică actualizată aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 24.369.043,79 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 18.188.698,42 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea sumară actualizată a obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții de interes județean prevăzut la alin. (1), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în cuantum de 24.369.043,79 lei.

(2) Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului prevăzut la art.1 în sumă de 13.916.557,51 lei, din care 13.703.241,47 lei totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui suportate, la care se adaugă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.316,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.203/2019 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 259 din 28.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 33                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 259.PDF