ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 20 din 03 februarie 2016

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 1.807/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4.652/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.807/2016 al Direcţiei juridice și relații internaționale şi al Serviciului resurse umane, Hotărârea nr. 56/2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: Serviciul Asistență și Management de caz pentru Copilul aflat în Plasament Familial, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: ”Serviciul de Protecția a Copilului la Asistent Maternal Profesionist”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: ”Centrul de zi” din cadrul Complexului Servicii de Zi Piatra Neamț, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: ”Centrul de pregătire și sprijin a reintegrării și integrării copilului în familie” din cadrul Complexului Servicii de Zi Piatra Neamț, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de recuperare a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului Servicii de Zi Piatra Neamț, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: ”Centru de zi pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Dizabilități Piatra Neamț”, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Serviciul de protecție de tip rezidențial Casa ”Floare de colț” din cadrul Complexului de Servicii ”Ion Creangă” , conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Serviciul de protecție de tip rezidențial Casa ”Traian” din cadrul Complexului de Servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamț, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Serviciul de protecție de tip rezidențial Casa ”Decebal” din cadrul Complexului de Servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamț, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de primire a copilului în regim de urgență din cadrul Complexului de Servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamț, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Serviciul de protecție de tip rezidențial Casa ”Călin” din cadrul Complexului de Servicii ”Elena Doamna” Piatra Neamț, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Serviciul de protecție de tip rezidențial Casa ”Smărăndița” din cadrul Complexului de Servicii ”Elena Doamna” Piatra Neamț, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de primire a copilului în regim de urgență” din cadrul Complexului de Servicii ”Elena Doamna” Piatra Neamț, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Serviciul rezidențial pentru protecția copilului Casa ”Ozana” – Casă de tip familial, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.44 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.35 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.43 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.26 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.3 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.34 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.24 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.53 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.66 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.24: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul nr.8 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.25: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de primire a copilului în regim de urgență – Apartamentul nr.38, bl.4 din cadrul Complexului de servicii ”Familia Mea” Roman, conform anexei nr.25 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.26: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de protecție a copilului cu dizabilități” din cadrul Complexului de servicii ”Romanița” Roman, conform anexei nr.26 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.27: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul maternal” din cadrul Complexului de servicii ”Romanița” Roman, conform anexei nr.27 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de primire a copilului în regim de urgență” din cadrul Complexului de servicii ”Romanița” Roman, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.29: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul rezidențial pentru copilul cu dizabilități, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.30: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.31: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU