ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 26 din 06.03.2013

privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

Examinând expunerea de motive nr. 2.178/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.178/2013 al Biroului resurse umane, adresa nr. 706/2013 a Ministerului Culturii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă caietul de obiective pentru organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcţiei de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă perioada pentru care urmează a se încheia contractul de management, respectiv 3 ani.

Art.2: Se aprobă regulamentulul de organizare a concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului prevăzut la art.1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.3: Se constituie comisia de concurs, care va analiza proiectele de management depuse pentru activitatea Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, în următoarea componenţă :

Preşedinte: –      Emilia Arcan, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

                  Membri:    –   Elena Manole, şef birou în cadrul Ministerului Culturii;

                  –   Andrei Diaconescu, manager public în cadrul Ministerului Culturii.

                 Art.4:Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management, în următoarea componenţă:

Preşedinte:   –   Andrei Ignat, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;                 

                  Membri:       –   Oana Dima, manager public în cadrul Ministerului Culturii;

                        – Daniela Herea, expert în cadrul Ministerului Culturii.

Art.5: Se aprobă condiţiile de participare şi bibliografia concursului, conform anexelor nr.3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

     Contrasemnează

                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                  Cristina MITITELU