ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.6.922/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 14.625 și nr.14.829/2017 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.922/2017 al Direcției de management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârile Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ nr.77 și nr.78/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Complexului de Servicii ”Elena Doamna” Piatra Neamț din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1c și nr.2.4 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.186/2014 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ , cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al ”Centrului de intervenție în regim de urgență și telefonul copilului” din cadrul Complexului de Servicii ”Elena Doamna” Piatra Neamț, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 274/2016 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamţ, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 mai 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.5: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

          

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.124

Din 28 aprilie 2017