ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr.POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritată 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Examinând referatul de aprobare nr.2.799/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.2.072/2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2.799/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF cu elemente de DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în valoare totală de 60.630.074,15 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 13.776.896,66 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 24 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II: În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1-4 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cu modificările și completările ulterioare, acestea urmând a avea forma și conținutul prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 51 din 17 februarie 2020

Adoptată cu  31 voturi pentru