ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale cu cazare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, precum și ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

 Examinând referatul de aprobare nr.12.591/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.21.770/2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.12.591/2020 al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârile nr.2 și 3/2020 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Ștefan” din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul rezidențial, încetarea serviciilor în cadrul centrului rezidențial, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului și controlul comportamentului beneficiarilor, conform anexelor nr.1a-1d la regulamentul prevăzut la alin.(1).

Art.2: (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Locuința Protejată „VENUS” din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Procedura operațională privind admiterea în cadrul Locuinței Protejate „VENUS”, conform anexei nr.2a la regulamentul prevăzut la alin.(1).

Art.3: Direcția juridică și relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 140 din 31 iulie 2020

Adoptată cu 18 voturi ‟pentru” + 13 ‟abțineriˮ