ROMÂNIA

       JUDEŢUL  NEAMŢ

       CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

     HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri pentru asigurarea transportului public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț, pentru perioada 2023-2031

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. b), j^2), l), art. 21, art. 23 ^1 și art. 28 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Ordinul comun al președintelui Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice și al președintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. nr.131/1.401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie;

Examinând referatul de aprobare nr.31.868/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.31.868/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din Programul de Transport Public Județean de Persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2023-2031 – anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.196/2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de atribuire a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Neamț.

Art.3: Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Neamț, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în județul Neamț, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Neamț, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă Strategia de contractare- procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Neamț, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.8: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

           (2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 279 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  22

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                     Abțineri  12

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0