ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, precum și ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;

 Examinând referatul de aprobare nr.263/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.293/2023 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 263/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, Avizul consultativ nr.22/2022 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Ozana” din cadrul Complexului de Servicii „Ozana” Târgu-Neamț, conform anexei  nr.1.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Felicia” din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra-Neamț, conform anexei  nr.2.

Art.3: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Felix” din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra-Neamț, conform anexei  nr.3.

Art.4: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Ștefan” din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra-Neamț, conform anexei  nr.4.

Art.5: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de primire a copilului în regim de urgență din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra-Neamț, conform anexei  nr.5.

Art.6: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Locuința Protejată „Venus” din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra-Neamț, conform anexei  nr.6.

Art.7: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Artemis” din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Piatra-Neamț, conform anexei  nr.7.

Art.8: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Apollo” din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Piatra-Neamț, conform anexei  nr.8.

Art.9: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Atlas” din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Piatra-Neamț, conform anexei  nr.9.

Art.10: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Atena” din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Piatra-Neamț, conform anexei  nr.10.

Art.11: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Decebal” din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale „Ion Creangă” Piatra-Neamț, conform anexei  nr.11.

Art.12: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casa „Traian” din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale „Ion Creangă” Piatra-Neamț, conform anexei  nr.12.

Art.13: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de primire a copilului în regim de urgență din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale „Ion Creangă” Piatra-Neamț, conform anexei  nr.13.

Art.14: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale și de Zi pentru Copii Roman, conform anexei  nr.14.

Art.15: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de primire a copilului în regim de urgență din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale și de Zi pentru Copii Roman, conform anexei  nr.15.

Art.16: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale și de Zi pentru Copii Roman, conform anexei  nr.16.

Art.17: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.3 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.17.

Art.18: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.8 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.18.

Art.19: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.24 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.19.

Art.20: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.26 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.20.

Art.21: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.34 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.21.

Art.22: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.35 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.22.

Art.23: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.43 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.23.

Art.24: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.44 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.24.

Art.25: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.53 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.25.

Art.26: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Apartamentul de tip familial nr.66 din cadrul Complexului de Servicii „Familia Mea” Roman, conform anexei  nr.26.

Art.27: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi din cadrul Complexului de Servicii de Zi Piatra-Neamț, conform anexei  nr.27.

Art.28: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de recuperare de zi a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii de Zi Piatra-Neamț, conform anexei  nr.28.

Art.29: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități cu Echipa mobilă Piatra-Neamț, conform anexei  nr.29.

Art.30: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul rezidențial și încetarea serviciilor în cadrul centrului rezidențial, conform anexelor nr.30-31.

Art.31: Se aprobă Procedurile operaționale privind controlul comportamentului beneficiarilor și identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, pentru serviciile de tip rezidențial și centrele de primire în regim de urgență, conform anexelor nr.32-33.

Art.32: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în cadrul centrului de primire în regim de urgență și încetarea serviciilor în cadrul centrului de primire în regim de urgență, conform anexelor nr.34-35.

Art.33: Se aprobă Procedura operațională privind admiterea în cadrul Locuinței protejate „Venus”, conform anexei nr.36.

Art.34: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în cadrul centrului maternal, încetarea serviciilor în cadrul centrului maternal și identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, conform anexelor nr.37-39.

Art.35: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în cadrul centrului de zi și încetarea serviciilor în cadrul centrului de zi, conform anexelor nr.40-41.

Art.36: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul de recuperare de zi și încetarea acordării serviciilor în cadrul centrului de recuperare de zi, conform anexelor nr.42-43.

Art.37: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în cadrul centrului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități cu echipa mobilă și încetarea acordării serviciilor în cadrul centrului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități cu echipa mobilă, conform anexelor nr.44-45.

Art.38: (1) Anexele nr.1-45 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării, dată de la care se abrogă orice altă prevedere anterioară contrară.

(3) Direcția generală juridică și relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.39: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

        

 

 

 

        

          Piatra Neamț

          Nr. 47 din 23.02.2023

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

       Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 33

       Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                Voturi „împotrivă” 0

       Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                    Abțineri  0

         Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2