ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.19.773/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.26.056/2023 și nr. 32.099/2023  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.773/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, Avizul consultativ nr.10/2023 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                  

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexelor 2-10 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.51/2023 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte, înființate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, acestea urmând a avea conținutul prevăzut în anexele nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.51/2023 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte, înființate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, după cum urmează:

a)            în tot cuprinsul anexei nr.27- Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman, în loc de „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sfântul Nectarie”, se va citi „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sfântul Nectarie”;

b)            în tot cuprinsul anexei nr.28- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Nectarie” din componența Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman, în loc de „CSPAH Roman”, se va citi „CRSS Roman”;

c)            în tot cuprinsul anexei nr.29- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Spiridon”, din componența Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman, în loc de „Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman (CSPAH Roman)”, se va citi „Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Roman (CRSS Roman)”;

d)            în anexa nr.29, la art.1 alin.3, în loc de „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Spiridon”, instituție de asistență socială, de interes public, pentru persoanele adulte cu dizabilități, fără personalitate juridică, funcționează în componența  Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman,  cu  sediul  în  Roman,  strada

Veronica Micle, nr.21, Județul Neamț”, se va citi „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Spiridon”, instituție de asistență socială, de interes public, pentru persoanele adulte cu dizabilități, fără personalitate juridică, funcționează în componența Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman.”

Art.3: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, aceasta urmând a avea conținutul prevăzut în anexa nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 165 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                         Voturi „pentru” 23

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                           Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                               Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2