ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii –cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.23.231/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 44.549, nr.45.992 şi nr.46.139/2016 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.231/2016 al Direcţiei de mangement şi al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârile nr. 67 şi 68/2016 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea şi rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, după cum urmează:

I.                 Se modifică statul de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman – anexa nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.202/2016, astfel:

a)     postul vacant de referent de specialitate, grad profesional II, studii superioare din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă, prevăzut la poziţia 37 în statul de funcţii, se transformă în inspector de specialitate, grad profesional I, studii superioare;

b)     postul de asistent social debutant, studii superioare din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap, prevăzut la poziţia 56 în statul de funcţii, se transformă în asistent social, studii superioare;

II.               Se modifică statul de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu-Neamţ – anexa nr.3b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.202/2016, în sensul transformării postului de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului economic administrativ, prevăzut la poziţia 45 în statul de funcţii, în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I.

III.             Se modifică statul de funcţii al Centrului de Reabilitare Recuperare Neuropsihiatrică Războieni – anexa nr.4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.202/2016, asfel:

a)     postul vacant de asistent social principal, studii postliceale din cadrul Biroului de Îngrijire şi Asistenţă, prevăzut la poziţia 21 în statul de funcţii, se transformă în educator- instructor pentru activităţi de resocializare, studii superioare;

b)     postul vacant de instructor de ergoterapie debutant, studii M/PL din cadrul Biroului de Îngrijire şi Asistenţă, prevăzut la poziţia 44 în statul de funcţii, se transformă în medic (medicină generală), studii superioare;

c)     postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional III din cadrul Compartimentului economic administrativ, prevăzut la poziţia 108 în statul de funcţii, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II;

d)     postul de referent (economic), studii medii, treapta profesională II din cadrul Compartimentului economic administrativ, prevăzut la poziţia 110 în statul de funcţii, se transformă în inspector de specialitate, grad profesional III.

IV.            Se rectifică statul de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni – anexa nr.6b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.202/2016, urmând ca, la poziţia 14 din statul de funcţii, în loc de ”asistent medical, studii postliceale”, să se citească ”asistent medical principal, studii postliceale”.

V.              Se modifică Regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.202/2016, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Complexului de Servicii de Zi Piatra Neamţ din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – anexa nr.2.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.186/2014, în sensul transformării postului vacant de instructor-educator activităţi de resocializare, studii superioare, prevăzut la poziţia 8 în statul de funcţii, în educator-instructor pentru activităţi de resocializare debutant, studii superioare.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, orice prevedere contrară.

Art.4: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

        Contrasemnează:

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.274

Din 29 noiembrie 2016