ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.10.509/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr.13.652/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.10.509/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.10.781/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul de zi „Luceafărul” Roman”, cu o valoare totală de 2.386.402,63 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.786.973,95 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) prevăzută în anexa nr.1a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Casa de tip familial „Soarele” Roman”, cu o valoare totală de 2.340.214,36 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.711.852,47 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) prevăzută în anexa nr.2a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Casa de tip familial „Luna” Roman”, cu o valoare totală de 2.340.214,36 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.711.852,47 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) prevăzută în anexa nr.3a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” în cuantum de 7.066.831,35 lei (inclusiv TVA).

(2) Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cofinanțarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” în cuantum total de 2.500.468,55 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie la cheltuielile eligibile în sumă de 93.191,08 lei (inclusiv TVA) și cheltuieli neeligibile în sumă de 2.407.277,47 lei (inclusiv TVA).

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător:

a. Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.159/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Investim pentru calitate și diversitate”;

b. Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.191/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a proiectului de interes public județean „Investim pentru calitate și diversitate”;

c.  Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.114/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „INVESTIM PENTRU CALITATE ȘI DIVERSITATE”.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 122 din 21.04.2022

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1