ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113, alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, precum și ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;

 Examinând referatul de aprobare nr.846/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.39.500/2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.846/2020 al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârile nr.13-15/2019 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit. „c” și ale art. 196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Serviciul de protecție de tip rezidențial Casa „Floare de colț” din cadrul Complexului de Servicii „Ion Creangă” Piatra Neamț, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Serviciul de protecție de tip rezidențial Casa „Decebal” din cadrul Complexului de Servicii „Ion Creangă” Piatra Neamț, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Serviciul de protecție de tip rezidențial Casa „Traian” din cadrul Complexului de Servicii „Ion Creangă” Piatra Neamț, conform anexei nr.3.

Art.4: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felix”, conform anexei nr.4.

Art.5: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului  Casa „Felicia”, conform anexei nr.5.

Art.6: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului  Casa „Călin”, conform anexei nr.6.

Art.7: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului  Casa „Smărăndița”, conform anexei nr.7.

Art.8: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Serviciul de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Ozana”- Casă de tip familial, conform anexei nr.8.

Art.9: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.3 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.9.

Art.10: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.8 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.10.

Art.11: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.24 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.11.

Art.12: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.26 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.12.

Art.13: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.34 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.13.

Art.14: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.35 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.14.

Art.15: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.43 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.15.

Art.16: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.44 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.16.

Art.17: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.53 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.17.

Art.18: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Apartamentul de tip familial nr.66 din cadrul Complexului de servicii „Familia mea” Roman, conform anexei nr.18.

Art.19: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Centrul de primire a copilului în regim de urgență din cadrul Complexului de Servicii „Ion Creangă” Piatra Neamț, conform anexei nr.19.

Art.20: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Centrul de primire a copilului în regim de urgență din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, conform anexei nr.20.

Art.21: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Centrul de primire a copilului în regim de urgență din cadrul Complexului de Servicii „Romanița” Roman, conform anexei nr.21.

Art.22: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii „Romanița” Roman, conform anexei nr.22.

Art.23: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Serviciul rezidențial pentru copilul cu dizabilități din cadrul Centrului rezidențial pentru copilul cu dizabilități Piatra Neamț, conform anexei nr.23.

Art.24: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare- Centrul maternal din cadrul Complexului de Servicii „Romanița” Roman, conform anexei nr.24.

Art.25: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi- Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități Piatra Neamț, conform anexei nr.25.

Art.26: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi- Centrul de recuperare de zi a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii de zi Piatra Neamț, conform anexei nr.26.

Art.27: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi- Centrul de zi din cadrul Complexului de servicii de zi Piatra Neamț, conform anexei nr.27.

Art.28: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de tip familial- Serviciul de protecție a copilului la asistent maternal profesionist, conform anexei nr.28.

Art.29: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul rezidențial, încetarea serviciilor în cadrul centrului rezidențial, controlul comportamentului beneficiarilor și identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, prevăzute în anexele nr.29-32, care devin anexe la fiecare din regulamentele de organizare și funcționare aprobate potrivit art.1-18.

Art.30: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul de primire în regim de urgență, încetarea serviciilor în cadrul centrului de primire în regim de urgență, controlul comportamentului beneficiarilor și identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, prevăzute în anexele nr.33-36, care devin anexe la fiecare din regulamentele de organizare și funcționare aprobate potrivit art.19-21.

Art.31: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul rezidențial, încetarea serviciilor în cadrul centrului rezidențial, controlul comportamentului beneficiarilor și identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, prevăzute în anexele nr.37-40, care devin anexe la fiecare din regulamentele de organizare și funcționare aprobate potrivit art.22-23.

Art.32: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul maternal, încetarea serviciilor în centrul maternal și identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare sau orice altă formă de violență, prevăzute în anexele nr.41-43, care devin anexe la regulamentul de organizare și funcționare aprobat potrivit art.24.

Art.33: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul de recuperare de zi,  încetarea acordării serviciilor în cadrul centrului de recuperare de zi, prevăzute în anexele nr.44-45, care devin anexe la fiecare din regulamentele de organizare și funcționare aprobate potrivit art.25-26.

Art.34: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea în centrul de zi și încetarea serviciilor în centrul de zi, prevăzute în anexele nr.46-47, care devin anexe la regulamentul de organizare și funcționare aprobat potrivit art.27.

Art.35: Se aprobă Procedurile operaționale privind admiterea copiilor pentru îngrijirea în servicii de tip familial, încetarea serviciilor, controlul comportamentului copiilor și identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, prevăzute în anexele nr.48-51, care devin anexe la regulamentul de organizare și funcționare aprobat potrivit art.28.

Art.36: (1) Anexele nr.1-51 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, orice prevedere contrară.

Art.37: Direcția juridică și relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.38: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 15 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  31  voturi pentru” + 1 abținere